DLEDA101: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Τεχνολογία

Shares

DLEDA101: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Τεχνολογία

Είναι ευρύτατα διαδεδομένο ότι η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από τις επαναστατικές αλλαγές που έχει φέρει σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας η δυναμική εισβολή της Πληροφοριακής και Επικοινωνιακής Τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, με τη νέα τάξη πραγμάτων αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συγκεντρώνουν, αναλύουν, αναπαριστούν, παρουσιάζουν και μεταφέρουν την πληροφορία. Η σημερινή εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών χαρακτηρίζεται από το έντονο στοιχείο της ενσωμάτωσης και χρήσης της τεχνολογίας στην καθημερινότητα μας για διάφορους σκοπούς. Από ένα τέτοιο γεγονός δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο η εκπαίδευση. Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο εκπαιδευτικό σύστημα θεωρούνται σήμερα ως ο φορέας αλλαγών στα σχολεία, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά αποτελέσματα και να υποστηρίξει τους μαθητές στην ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται για να επιτύχουν στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Οι μαθητές και μελλοντικοί πολίτες της Κοινωνίας της Πληροφορίας χρειάζεται να αναπτύξουν ένα πολυδύναμο προφίλ προσόντων, το οποίο θα τους καθιστά ικανούς να αντεπεξέλθουν με αποτελεσματικότητα και επιτυχία στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Συγκεκριμένα, η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως εργαλείο στην εκπαιδευτική πραξη για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών όπως: διοίκησης και οργάνωσης, προετοιμασίας και ως μαθησιακό εργαλείο.

Για να μπορούν όμως το πιο πάνω να γίνουν πραγματικότητα και όντως η τεχνολογία να χρησιμοποιείται στο σχολικό περιβάλλον για την επίτευξη διαφόρων σκοπών χρειάζεται η καταλυτική επίδραση, η καθοδήγηση και ο όραμα ενός εκπαιδευτικού ηγέτη. Ο διευθυντής ενός σχολείου έχει σημαντικότατο και καθοριστικό ρόλο να παίξει στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στο να εξετάσει διάφορα σύγχρονα θέματα που αφορούν τον εκπαιδευτικό ηγέτη και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Το μάθημα αποτελείται από 5 θεματικές ενότητες: 1) Εισαγωγή: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Τεχνολογία; 2) Δεξιότητες 21ου αιώνα, Σχεδιασμός Μαθησιακών Περιβαλλόντων για Μάθηση 21ουαιώνα, και Κριτήρια Αξιολόγησης Μαθησιακών Περιβαλλόντων για Μάθηση 21ου αιώνα; 3) Χαρακτηριστικά και δεξιότητες ενός εκπαιδευτικού ηγέτη του 21ου αιώνα για προώθηση της τεχνολογίας; 4) Παράγοντες που επηρεάζουν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη και 5) O Ρόλος τη Εκπαιδευτικής Διοίκησης στη Σχολική Μεταρρύθμιση και Συστημένη Αλλαγή σε σχέση με την Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σκοπό να αναπτύξει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν το σημαντικό και καταλυτικό ρολο του εκπαιδευτικού ηγέτη στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο σχολικό περιβάλλον και στην εκπαιδευτική πράξη. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο σε σχέση με το ρόλο, τις ενέργειες, τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει και θα πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός ηγέτης του 21ου αιώνα και συγκεκριμένα έχοντας ως απώτερο σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 21ου αιώνα για τους μαθητές. Συγκεκριμένα, με το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να μπορούν να σχεδιάσουν σχολικά περιβάλλοντα ενισχυμένα με τεχνολογία κάτω από το πρίσμα της ανάπτυξης δεξιοτήτων του 21ουαιώνα.

Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές καλούνται να εξετάσουν θεωρητικά,, να κατανοήσουν την πρακτική αλλά και να κάνουν κριτική ανάλυση του ρόλου, των γνώσεων και δεξιοτήτων, των ενεργειών, των χαρακτηριστικών ενός εκπαιδευτικού ηγέτη και γενικά της όλης του δραστηριότητας όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την τεχνολογία. Τέλος, ζητείται από τους φοιτητές μέσα στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα πλάνο μέσα στα πλαίσια του οποίου θα ενσωματώνεται η τεχνολογία σε συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον (σχολείο) για σκοπούς διοίκησης/ οργάνωσης, προετοιμασίας, αλλά και ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης.

 Διαδικασία εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη».

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης(Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης