DLEDA202: Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Shares

DLEDA202: Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες κοινωνικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα και οι εκπαιδευτικοί, για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, συνεχίζουν να αυξάνονται καθημερινά. Η στήριξη, επιμόρφωση, ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού είναι στρατηγικής σημασίας θεσμοί και διαδικασίες στην προσπάθεια για ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Οι θεσμοί αυτοί παρουσιάζουν αυξανόμενο ενδιαφέρον και μελέτη διεθνώς.

Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι η έννοια ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων ή των διαδικασιών που στοχεύουν στη διατήρηση ή στη βελτίωση των διδακτικών δεξιοτήτων, των αντιλήψεων, των στάσεων και γενικότερα της επίδοσης του εκπαιδευτικού προσωπικού στους υφιστάμενους ή στους μελλοντικούς ρόλους που θα κληθεί να αναλάβει με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης και επίδοσης των μαθητών.

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεδομένου ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και επάρκεια των εκπαιδευτικών, οι κυβερνήσεις, οι τοπικές αρχές και η διευθυντική ομάδα της κάθε σχολικής μονάδας πρέπει να κινητοποιήσουν δημιουργικά και να αξιοποιήσουν το έμψυχο δυναμικό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι εν εξελίξει αλλαγές και να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντας σε μια ποικιλία επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ενθαρρύνουν τόσο τη δική τους επαγγελματική ανάπτυξη όσο και την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας και ως εκ τούτου συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής.

Η ανάγκη για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών γίνεται ακόμη πιο επιτακτική, εάν λάβουμε υπόψη τα παρακάτω: α) H αρχική-πανεπιστημιακή εκπαίδευση-κατάρτιση των εκπαιδευτικών δεν είναι ικανή να εφοδιάσει πλήρως τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς με την κατανόηση, τις δεξιότητες και γνώσεις τις οποίες χρειάζονται κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. β) Η πολυπλοκότητα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού απαιτεί δια βίου μάθηση για αποτελεσματική προσαρμογή στις γρήγορες αλλαγές και αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκες. γ) Η συνεχής και διά βίου επαγγελματική μάθηση θεωρείται ως ένα φυσικό και αναμενόμενο στοιχείο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και βασικό συστατικό της σχολικής βελτίωσης.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στους φοιτητές μια εις βάθος κατανόηση των βασικών πτυχών του τομέα της ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Θα περιλαμβάνει τον ορισμό και την επισκόπηση της έννοιας ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την περιγραφή αποτελεσματικών και επιτυχημένων διαδικασιών (σχεδιασμού και αξιολόγησης), πρακτικών, μεθόδων, μορφών και προγραμμάτων ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ότι η συνεχής και διά βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αποτελεί βασικό συστατικό και προϋπόθεση της σχολικής βελτίωσης και αποτελεσματικότητας. Περαιτέρω, η θεματική ενότητα, αναπτύσσοντας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών, θα παρουσιάσει τρόπους εφαρμογής της θεωρίας περί ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε πραγματικές καταστάσεις στο σχολικό περιβάλλον. Τέλος, θα ζητηθεί από τους φοιτητές να εισηγηθούν, μέσα από μια βιωματική προσέγγιση και εργαζόμενοι ομαδικά, τρόπους επίλυσης ή/και αντιμετώπισης συγκεκριμένων περιστατικών ή προβλημάτων ή σεναρίων σχετικά με την ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στη σχολική μονάδα.

Παράλληλα, το μάθημα έχει σκοπό να αναδείξει ότι η προσπάθεια για ανάπτυξη και διαχείριση προσωπικού μπορεί να λειτουργήσει ως διαδικασία για να μετατραπεί η σχολική μονάδα σε ένα συνεργατικό χώρο εργασίας όπου το προσωπικό αλληλεπιδρά ελεύθερα για να συζητήσει θέματα του αναλυτικού προγράμματος, διδασκαλίας και μάθησης, να παρατηρεί διδασκαλίες και να αλληλοδιδάσκεται, να αναπτύσσεται τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά, να προγραμματίζεται και να επιλύει προβλήματα συλλογικά. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών χαρακτηρίζονται από βελτιωμένες μαθησιακές επιδόσεις, αφοσιωμένους και ενεργοποιημένους επαγγελματίες, τονωμένο περιβάλλον εργασίας και θετική κουλτούρα μάθησης.

 Διαδικασία εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη».

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης(Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης