DLMQA501: Διαχείριση Ποιότητας Και Οι Φιλοσοφίες της

Shares

DLMQA501: Διαχείριση Ποιότητας Και Οι Φιλοσοφίες της

Οι οργανισμοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα λειτουργούν υπό αυξανόμενη πίεση για να βελτιώσουν την απόδοση τους από πλευράς αποδοτικότητας ποιότητας και υπηρεσιών για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Η διαχείριση στο μοντέρνο κόσμο επίσης γίνεται αυξανόμενα περίπλοκη. Η διαχείριση ποιότητας αποτελείται από προσπάθειες σε εύρος επιχειρήσεων για να εδραιώσει και να δημιουργήσει μόνιμα ένα κλίμα στο οποίο ένας οργανισμός συνεχώς βελτιώνει την ικανότητα του να μεταδώσει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες. Εντός αυτού του πλαισίου, αυτή η διδακτική ενότητα παρέχει μια ιστορική κριτική της πορείας της ποιότητας που οδηγεί σε μια εισαγωγή στη διαχείριση ποιότητας σε μοντέρνους οργανισμούς.
Το πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου πραγματεύεται την υψηλού επιπέδου προοπτική του συστήματος ποιότητας και παρέχει μια ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης ποιότητας σε ποικίλους βιομηχανισμούς οργανισμούς. Μετά παρέχει μια επισκόπηση των υποβοσκουσών φιλοσοφιών και πλαισίων και μελετών περίπτωσης που παρουσιάζουν πως αυτά μπορούν να εφαρμοστούν σε ποικίλες οργανωτικές συνθήκες.

Το δεύτερο μέρος αυτού του κεφαλαίου πραγματεύεται διακριτά συστήματα οργανισμών όπως η διαχείριση δημοσίων σχέσεων των πελατών , σχεδιασμό στρατηγικής ενός οργανισμού, διαχείριση διεργασιών , ανθρώπινο δυναμικό, μέτρηση απόδοσης, συστήματα πληροφοριών και θεσμούς των οργανισμών. Η διδασκαλία υποστηρίζεται από μελέτες περίπτωσης που παρουσιάζουν πως η θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη.

Αυτή η διδακτική ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα

Κεφάλαιο 1 είναι η εισαγωγή για όλο τη διδακτική ενότητα

Το πρώτο μέρος αποτελείται από το κεφάλαιο 2 και 3 που πραγματεύεται με θέματα σχετιζόμενα με το σύστημα ποιότητας στους οργανισμούς κάνοντας μια εισαγωγή σε σχετικά πλαίσια και σχετικές φιλοσοφίες. Το δεύτερο μέρος απαρτίζεται από το κεφάλαιο 4 έως 10 που πραγματεύεται με θέματα σχετικά με το σύστημα διαχείρισης των οργανισμών ποιότητας.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκά προσόντα

Ένα πτυχίο προπτυχιακού επιπέδου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό πεδίο σπουδών όπως οι τομείς των επιστημών , εκπαίδευσης ,επιχείρησης ή ιατρικής ή κατοχή ενός αναγνωρισμένου επαγγελματικού προσόντος,

Προαπαιτούμενη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Η αγγλική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα της καθοδήγησης που δίνεται. Εάν οι φοιτητές σπουδάζουν ή έχουν πάρει το πτυχίο τους από ένα μη αγγλόφωνο πανεπιστήμιο, πρέπει να αποδείξουν την ικανοποιητική γνώση τους στην Αγγλική γλώσσα.

Κατάλληλα πτυχία είναι τα εξής

ΤΟΕFL

IELTS

GCSE ( με βαθμό C και πάνω)

CPE ( proficiency στα αγγλικά του πανεπιστημίου Cambridge με βαθμό C και πάνω)

Επαγγελματική εμπειρία

Μια διετής προϋπηρεσία /εργασιακή εμπειρία θα θεωρείται πλεονέκτημα.

Συνέντευξη

Στο πρώτο στάδιο, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί συμπεριλαμβανομένου όλων των σχετικών εγγράφων θα αξιολογηθούν από την επιτροπή εισαγωγής για να αποφασιστεί ένα το προφίλ του υποψηφίου συνάδει με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Εάν μια αίτηση είναι επιτυχής σε αυτό το στάδιο , ο υποψήφιος θα κληθεί για συνέντευξη η οποία είτε γίνεται δια ζώσης είτε από μακριά με τηλεδιάσκεψη. Μετά την συνέντευξη, η επιτροπή εισαγωγής θα αποφασίσει εάν ο υποψήφιος θα προσφερθεί μια θέση στο πρόγραμμα. Μετά την εισαγωγή, ίσως ζητηθεί από τους υποψηφίους να πάρουν επιπρόσθετες οδηγίες στην αγγλική γλώσσα. Για να ληφθεί υπόψη η αίτηση για την εισαγωγή στο πρόγραμμα, οι μελλοντικοί υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα

Αίτηση για την εισαγωγή των υποψηφίων (διαδικτυακά)

Βιογραφικό σημείωμα

Επίσημα αποδεικτικά όλων των πτυχίων έως σήμερα ( συμπεριλαμβανομένου και αυτών που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα). Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβεβαιώσουν ότι μπορούν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα αντίγραφα από τα πτυχία τους παραθέτοντας όλες τις διδακτικές ενότητες που έχουν παρακολουθήσει και τους βαθμούς που έχουν πάρει.

Προσωπική δήλωση. Μια έγγραφη κατάθεση έκτασης μιας σελίδας που θα υποδεικνύει την καταλληλότητα του υποψηφίου για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τους λόγους για τους οποίους έκανε την αίτηση και τους μελλοντικούς επαγγελματικούς του στόχους.

2 συστατικές επιστολές.

Οποιαδήποτε άλλα σημαντικά έγγραφα.

Διαδικασία Εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης