DLMQA505: Μέθοδοι Έρευνας

Shares

DLMQA505: Μέθοδοι Έρευνας

Η επιχειρηματική έρευνα σημαίνει την ανάληψη συστηματικής έρευνας για την ανεύρεση πραγμάτων για την τις επιχειρήσεις γενικά. Η έρευνα δεν χρειάζεται μόνο να παρέχει ευρήματα που προωθούν τη γνώση και τη κατανόηση αλλά χρειάζεται να εξετάσει θέματα και προβλήματα επιχειρήσεων. Χρειάζεται επίσης να παρέχει αυθεντικά δεδομένα για ένα φαινόμενο εξελίσσοντας τη γνώση. Όταν η έρευνα λαμβάνει ποικίλα χαρακτηριστικά, μια συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της έρευνας. Αυτή είναι η εργασία όπου κάποιος πραγματικά ενημερώνεται για τις διαθέσιμες πηγές σε αυτό το τομέα. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδίου της έρευνας και βοηθάει σε πολλά στάδια της συνεχόμενης έρευνας. Η στρατηγική της έρευνας και ο σχεδιασμός είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια σε οποιαδήποτε θεματολογία έρευνας. Μπορεί να είναι ποιοτική ή ποσοτική ανάλογα με τα ερωτήματα ή την υπόθεση που έχει τεθεί. Υπάρχουν πολλά θέματα σχετικά με τις δυο μεθοδολογίες , όπου από τα πιο σημαντικά είναι η δειγματοληψία. Όταν κάποιος διεξάγει έρευνα μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια ή και ακόμα διαδικτυακές βάσεις δεδομένων. Κλείνοντας, όταν συγκεντρωθούν όλα τα αποτελέσματα της στρατηγικής στην έρευνα, ο ερευνητής χρειάζεται να γράψει το υπόμνημα έχοντας κατά νου μια συγκεκριμένη δομή που πρέπει να ακολουθηθεί.

Αυτή η διδακτική ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα

 1. Εισαγωγή στην έρευνα.

 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση.

 3. Στρατηγική και σχεδιασμός έρευνας.

 4. Συλλογή δεδομένων με την χρήση συνεντεύξεων , ερωτηματολογίων και διαδικτυακών βάσεων δεδομένων.

 5. Συγγραφή του σχεδίου της έρευνας.

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκά προσόντα

Ένα πτυχίο προπτυχιακού επιπέδου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό πεδίο σπουδών όπως οι τομείς των επιστημών , εκπαίδευσης ,επιχείρησης ή ιατρικής ή κατοχή ενός αναγνωρισμένου επαγγελματικού προσόντος,

Προαπαιτούμενη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Η αγγλική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα της καθοδήγησης που δίνεται. Εάν οι φοιτητές σπουδάζουν ή έχουν πάρει το πτυχίο τους από ένα μη αγγλόφωνο πανεπιστήμιο, πρέπει να αποδείξουν την ικανοποιητική γνώση τους στην Αγγλική γλώσσα.

Κατάλληλα πτυχία είναι τα εξής

ΤΟΕFL

IELTS

GCSE ( με βαθμό C και πάνω)

CPE ( proficiency στα αγγλικά του πανεπιστημίου Cambridge με βαθμό C και πάνω)

Επαγγελματική εμπειρία

Μια διετής προϋπηρεσία /εργασιακή εμπειρία θα θεωρείται πλεονέκτημα.

Συνέντευξη

Στο πρώτο στάδιο, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί συμπεριλαμβανομένου όλων των σχετικών εγγράφων θα αξιολογηθούν από την επιτροπή εισαγωγής για να αποφασιστεί ένα το προφίλ του υποψηφίου συνάδει με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Εάν μια αίτηση είναι επιτυχής σε αυτό το στάδιο , ο υποψήφιος θα κληθεί για συνέντευξη η οποία είτε γίνεται δια ζώσης είτε από μακριά με τηλεδιάσκεψη. Μετά την συνέντευξη, η επιτροπή εισαγωγής θα αποφασίσει εάν ο υποψήφιος θα προσφερθεί μια θέση στο πρόγραμμα. Μετά την εισαγωγή, ίσως ζητηθεί από τους υποψηφίους να πάρουν επιπρόσθετες οδηγίες στην αγγλική γλώσσα. Για να ληφθεί υπόψη η αίτηση για την εισαγωγή στο πρόγραμμα, οι μελλοντικοί υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα

Αίτηση για την εισαγωγή των υποψηφίων (διαδικτυακά)

Βιογραφικό σημείωμα

Επίσημα αποδεικτικά όλων των πτυχίων έως σήμερα ( συμπεριλαμβανομένου και αυτών που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα). Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβεβαιώσουν ότι μπορούν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα αντίγραφα από τα πτυχία τους παραθέτοντας όλες τις διδακτικές ενότητες που έχουν παρακολουθήσει και τους βαθμούς που έχουν πάρει.

Προσωπική δήλωση. Μια έγγραφη κατάθεση έκτασης μιας σελίδας που θα υποδεικνύει την καταλληλότητα του υποψηφίου για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τους λόγους για τους οποίους έκανε την αίτηση και τους μελλοντικούς επαγγελματικούς του στόχους.

2 συστατικές επιστολές.

Οποιαδήποτε άλλα σημαντικά έγγραφα.

Διαδικασία Εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης