DLMQA510: Διασφάλιση Ποιότητας Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Shares

DLMQA510: Διασφάλιση Ποιότητας Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εάν προσδιορίσουν και διασφαλίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για να επιτευχθεί αυτό , ένα ίδρυμα χρειάζεται να ενημερωθεί για τη φιλοσοφία της διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας και επιπροσθέτως να αναπτύξει και να ενσωματώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Αυτή η διδακτική ενότητα προσφέρει μια επισκόπηση από διάφορες πλευρές που σχετίζονται άμεσα με τον επιτυχημένο σχεδιασμό και ενσωμάτωση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας του οργανισμού. Οι προϋποθέσεις και οι οδηγίες είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας όπως καθορίζουν οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη και παρατηρούνται σε μια διαδικασία ενός οργανισμού για να διασφαλιστεί η ποιότητα. Τα πρακτορεία διασφάλισης ποιότητας πρέπει να διαπιστευτούν για να πιστοποιήσουν την ενσωμάτωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες του οργανισμού. Οι εξωτερικές και εσωτερικές αξιολογήσεις είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να επαληθεύσουν ότι οι δραστηριότητες του ιδρύματος είναι σύμφωνες με τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί εντός των συστημάτων διασφάλισης και παρέχουν πληροφορίες για να ληφθούν προληπτικές και διορθωτικές δράσεις και έτσι να επιτευχθεί μια συνεχιζόμενη βελτίωση. Κλείνοντας, μπορεί να επιτευχθεί ένας αριθμός πιστοποιήσεων που συνεισφέρουν στην διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας.

Αυτή η διδακτική ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα

 1. Προϋποθέσεις και οδηγίες (κεφάλαια 2-4) . αυτό το μέρος περιγράφει την ιστορία και την φιλοσοφία των ευρωπαϊκών προϋποθέσεων και οδηγιών.

 2. Πρακτορεία διασφάλισης ποιότητας (κεφ 5-7) . αυτό το μέρος εξετάζει τους παγκόσμιους και εθνικούς φορείς πιστοποίησης , την λειτουργία τους και τη διαδικασία που απαιτείται για την διαπίστευση.

 3. Αξιολογήσεις (κεφ 8-9) . αυτό το μέρος πραγματεύεται εξωτερικές και εσωτερικές αξιολογήσεις του πανεπιστημίων και του προγραμμάτων.

 4. Πιστοποιήσεις (κεφ 10-11) .αυτό το μέρος εξετάζει πιστοποιήσεις που συνεισφέρουν στην διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας.

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκά προσόντα

Ένα πτυχίο προπτυχιακού επιπέδου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό πεδίο σπουδών όπως οι τομείς των επιστημών , εκπαίδευσης ,επιχείρησης ή ιατρικής ή κατοχή ενός αναγνωρισμένου επαγγελματικού προσόντος,

Προαπαιτούμενη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Η αγγλική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα της καθοδήγησης που δίνεται. Εάν οι φοιτητές σπουδάζουν ή έχουν πάρει το πτυχίο τους από ένα μη αγγλόφωνο πανεπιστήμιο, πρέπει να αποδείξουν την ικανοποιητική γνώση τους στην Αγγλική γλώσσα.

Κατάλληλα πτυχία είναι τα εξής

ΤΟΕFL

IELTS

GCSE ( με βαθμό C και πάνω)

CPE ( proficiency στα αγγλικά του πανεπιστημίου Cambridge με βαθμό C και πάνω)

Επαγγελματική εμπειρία

Μια διετής προϋπηρεσία /εργασιακή εμπειρία θα θεωρείται πλεονέκτημα.

Συνέντευξη

Στο πρώτο στάδιο, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί συμπεριλαμβανομένου όλων των σχετικών εγγράφων θα αξιολογηθούν από την επιτροπή εισαγωγής για να αποφασιστεί ένα το προφίλ του υποψηφίου συνάδει με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Εάν μια αίτηση είναι επιτυχής σε αυτό το στάδιο , ο υποψήφιος θα κληθεί για συνέντευξη η οποία είτε γίνεται δια ζώσης είτε από μακριά με τηλεδιάσκεψη. Μετά την συνέντευξη, η επιτροπή εισαγωγής θα αποφασίσει εάν ο υποψήφιος θα προσφερθεί μια θέση στο πρόγραμμα. Μετά την εισαγωγή, ίσως ζητηθεί από τους υποψηφίους να πάρουν επιπρόσθετες οδηγίες στην αγγλική γλώσσα. Για να ληφθεί υπόψη η αίτηση για την εισαγωγή στο πρόγραμμα, οι μελλοντικοί υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα

Αίτηση για την εισαγωγή των υποψηφίων (διαδικτυακά)

Βιογραφικό σημείωμα

Επίσημα αποδεικτικά όλων των πτυχίων έως σήμερα ( συμπεριλαμβανομένου και αυτών που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα). Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβεβαιώσουν ότι μπορούν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα αντίγραφα από τα πτυχία τους παραθέτοντας όλες τις διδακτικές ενότητες που έχουν παρακολουθήσει και τους βαθμούς που έχουν πάρει.

Προσωπική δήλωση. Μια έγγραφη κατάθεση έκτασης μιας σελίδας που θα υποδεικνύει την καταλληλότητα του υποψηφίου για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τους λόγους για τους οποίους έκανε την αίτηση και τους μελλοντικούς επαγγελματικούς του στόχους.

2 συστατικές επιστολές.

Οποιαδήποτε άλλα σημαντικά έγγραφα.

Διαδικασία Εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης