DLMQA512: Εκπαιδευτικές Τεχνολογικές Προϋποθέσεις – Εργαλεία Για Τη Διασφάλιση Ποιότητας

Shares

DLMQA512: Εκπαιδευτικές Τεχνολογικές Προϋποθέσεις – Εργαλεία Για Τη Διασφάλιση Ποιότητας

Η διασφάλιση ποιότητας ως κλάδος στοχεύει στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων διαχείρισης , τις διαδικασίες και τις πολιτικές που ενσωματώνονται κατάλληλα και σωστά για να αυξήσουν την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία ενός οργανισμού καθώς επίσης και να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας του. Παράλληλα, η διασφάλιση ποιότητας είναι μια συστηματική κριτική του εκπαιδευτικού ιδρύματος όπου παρακολουθεί αξιολογεί και παρέχει μια εποικοδομητική ανατροφοδότηση σχετικά με τις δραστηριότητες του. Επίσης εξασφαλίζει τις αποδεκτές προϋποθέσεις του για την διατήρηση της εκπαίδευσης, της παροχής υποτροφιών και της υποδομής του ιδρύματος. Ένα λεπτομερές πλάνο διασφάλισης ποιότητας μπορεί να επιτύχει τα ανωτέρω. Η παρούσα διδακτική ενότητα εξετάζει τις εξελισσόμενες απαιτήσεις της διασφάλισης ποιότητας στο τομέα της εκπαίδευσης σε επίπεδα πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την αυξανόμενη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην διαχείριση καθώς επίσης και τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές διαδικασίες. Είναι σημαντικό για τους φοιτητές να καταλάβουν πως οι αναδυόμενες τεχνολογίες επηρεάζουν και προσθέτουν αξία στις καθημερινές διαδικασίες και δραστηριότητες του εκπαιδευτικού ιδρύματος . συνεπώς, το μάθημα στοχεύει στο να βοηθήσει τους φοιτητές να συνειδητοποιήσουν τη σχέση μεταξύ της διασφάλισης ποιότητας και των τεχνολογικών προϋποθέσεων στην εκπαίδευση. Θέτοντας και ακολουθώντας τις τεχνολογικές προϋποθέσεις για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας σχετικά με τους άμεσα ενδιαφερόμενους του εκπαιδευτικού ιδρύματος ( φοιτητές, εκπαιδευτές , καθοδηγητές ) καθίσταται απολύτως απαραίτητο και θεωρείται ως ένδειξη επιβίωσης και επιτυχίας.

Αυτή η διδακτική ενότητα αποτελείται από 5 κεφάλαια

 1. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή : διασφάλιση ποιότητας και τεχνολογία.

 2. Κεφάλαιο 2. Τεχνολογικές προϋποθέσεις στην εκπαίδευση για την διασφάλιση ποιότητας.

 3. Κεφάλαιο 3. Τεχνολογικές προϋποθέσεις στην εκπαίδευση για τη διασφάλιση ποιότητας και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον 21ο αιώνα.

 4. Κεφάλαιο 4. Σχεδιασμός τεχνολογικών πληροφοριών και ενσωμάτωση.

 5. Κεφάλαιο 5. Τεχνολογική εργαλειοθήκη για διασφάλιση ποιότητας.

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκά προσόντα

Ένα πτυχίο προπτυχιακού επιπέδου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό πεδίο σπουδών όπως οι τομείς των επιστημών , εκπαίδευσης ,επιχείρησης ή ιατρικής ή κατοχή ενός αναγνωρισμένου επαγγελματικού προσόντος,

Προαπαιτούμενη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Η αγγλική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα της καθοδήγησης που δίνεται. Εάν οι φοιτητές σπουδάζουν ή έχουν πάρει το πτυχίο τους από ένα μη αγγλόφωνο πανεπιστήμιο, πρέπει να αποδείξουν την ικανοποιητική γνώση τους στην Αγγλική γλώσσα.

Κατάλληλα πτυχία είναι τα εξής

ΤΟΕFL

IELTS

GCSE ( με βαθμό C και πάνω)

CPE ( proficiency στα αγγλικά του πανεπιστημίου Cambridge με βαθμό C και πάνω)

Επαγγελματική εμπειρία

Μια διετής προϋπηρεσία /εργασιακή εμπειρία θα θεωρείται πλεονέκτημα.

Συνέντευξη

Στο πρώτο στάδιο, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί συμπεριλαμβανομένου όλων των σχετικών εγγράφων θα αξιολογηθούν από την επιτροπή εισαγωγής για να αποφασιστεί ένα το προφίλ του υποψηφίου συνάδει με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Εάν μια αίτηση είναι επιτυχής σε αυτό το στάδιο , ο υποψήφιος θα κληθεί για συνέντευξη η οποία είτε γίνεται δια ζώσης είτε από μακριά με τηλεδιάσκεψη. Μετά την συνέντευξη, η επιτροπή εισαγωγής θα αποφασίσει εάν ο υποψήφιος θα προσφερθεί μια θέση στο πρόγραμμα. Μετά την εισαγωγή, ίσως ζητηθεί από τους υποψηφίους να πάρουν επιπρόσθετες οδηγίες στην αγγλική γλώσσα. Για να ληφθεί υπόψη η αίτηση για την εισαγωγή στο πρόγραμμα, οι μελλοντικοί υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα

Αίτηση για την εισαγωγή των υποψηφίων (διαδικτυακά)

Βιογραφικό σημείωμα

Επίσημα αποδεικτικά όλων των πτυχίων έως σήμερα ( συμπεριλαμβανομένου και αυτών που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα). Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβεβαιώσουν ότι μπορούν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα αντίγραφα από τα πτυχία τους παραθέτοντας όλες τις διδακτικές ενότητες που έχουν παρακολουθήσει και τους βαθμούς που έχουν πάρει.

Προσωπική δήλωση. Μια έγγραφη κατάθεση έκτασης μιας σελίδας που θα υποδεικνύει την καταλληλότητα του υποψηφίου για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τους λόγους για τους οποίους έκανε την αίτηση και τους μελλοντικούς επαγγελματικούς του στόχους.

2 συστατικές επιστολές.

Οποιαδήποτε άλλα σημαντικά έγγραφα.

Διαδικασία Εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης