DLMQA514: Αξιολόγηση Και Διασφάλιση Ποιότητας Στην Πρωτοβάθμια Και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Shares

DLMQA514: Αξιολόγηση Και Διασφάλιση Ποιότητας Στην Πρωτοβάθμια Και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το μάθημα αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση , πραγματεύεται τη διασφάλιση ποιότητας στα αρχικά επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους που θέτονται από τα μοντέρνα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως δεδομένου ότι όλες οι χώρες λίγο πολύ ενδιαφέρονται για το τι μαθαίνουν οι φοιτητές , τι είναι ικανοί να κάνουν και πως προετοιμάζονται ώστε να είναι αποδοτικοί συμμετέχοντες σε ένα συνεχώς εναλλασσόμενο κοινωνικό περιβάλλον. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν μόνο να επιτευχθούν διαμέσου της ποιοτικής εκπαίδευσης , η οποία είναι μια περίπλοκη έννοια και περιλαμβάνει αποδοτικές διδακτικές πρακτικές, αποδοτική διδασκαλία, αποδοτική διαχείριση και ηγεσία, αποδοτικές εκπαιδευτικές πολιτικές, ποιότητα στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες , αποδοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και ικανοποιητική αξιολόγηση των διάφορων σχολικών αποτελεσμάτων. Η διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση είναι μια ουσιαστική διαδικασία και όχι ένα τελικό προϊόν. Περιλαμβάνει οτιδήποτε χρειάζεται να κάνει ένα εκπαιδευτικό σύστημα για να αυξήσει τις πιθανότητες δημιουργίας ενός τελικού προϊόντος σύμφωνα με προκαθορισμένες προϋποθέσεις. Η ανάλυση αυτής της διαδικασίας στο επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο απόλυτος στόχος αυτού του μαθήματα.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκά προσόντα

Ένα πτυχίο προπτυχιακού επιπέδου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό πεδίο σπουδών όπως οι τομείς των επιστημών , εκπαίδευσης ,επιχείρησης ή ιατρικής ή κατοχή ενός αναγνωρισμένου επαγγελματικού προσόντος,

Προαπαιτούμενη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Η αγγλική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα της καθοδήγησης που δίνεται. Εάν οι φοιτητές σπουδάζουν ή έχουν πάρει το πτυχίο τους από ένα μη αγγλόφωνο πανεπιστήμιο, πρέπει να αποδείξουν την ικανοποιητική γνώση τους στην Αγγλική γλώσσα.

Κατάλληλα πτυχία είναι τα εξής

ΤΟΕFL

IELTS

GCSE ( με βαθμό C και πάνω)

CPE ( proficiency στα αγγλικά του πανεπιστημίου Cambridge με βαθμό C και πάνω)

Επαγγελματική εμπειρία

Μια διετής προϋπηρεσία /εργασιακή εμπειρία θα θεωρείται πλεονέκτημα.

Συνέντευξη

Στο πρώτο στάδιο, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί συμπεριλαμβανομένου όλων των σχετικών εγγράφων θα αξιολογηθούν από την επιτροπή εισαγωγής για να αποφασιστεί ένα το προφίλ του υποψηφίου συνάδει με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Εάν μια αίτηση είναι επιτυχής σε αυτό το στάδιο , ο υποψήφιος θα κληθεί για συνέντευξη η οποία είτε γίνεται δια ζώσης είτε από μακριά με τηλεδιάσκεψη. Μετά την συνέντευξη, η επιτροπή εισαγωγής θα αποφασίσει εάν ο υποψήφιος θα προσφερθεί μια θέση στο πρόγραμμα. Μετά την εισαγωγή, ίσως ζητηθεί από τους υποψηφίους να πάρουν επιπρόσθετες οδηγίες στην αγγλική γλώσσα. Για να ληφθεί υπόψη η αίτηση για την εισαγωγή στο πρόγραμμα, οι μελλοντικοί υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα

Αίτηση για την εισαγωγή των υποψηφίων (διαδικτυακά)

Βιογραφικό σημείωμα

Επίσημα αποδεικτικά όλων των πτυχίων έως σήμερα ( συμπεριλαμβανομένου και αυτών που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα). Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβεβαιώσουν ότι μπορούν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα αντίγραφα από τα πτυχία τους παραθέτοντας όλες τις διδακτικές ενότητες που έχουν παρακολουθήσει και τους βαθμούς που έχουν πάρει.

Προσωπική δήλωση. Μια έγγραφη κατάθεση έκτασης μιας σελίδας που θα υποδεικνύει την καταλληλότητα του υποψηφίου για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τους λόγους για τους οποίους έκανε την αίτηση και τους μελλοντικούς επαγγελματικούς του στόχους.

2 συστατικές επιστολές.

Οποιαδήποτε άλλα σημαντικά έγγραφα.

Διαδικασία Εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης