DLITSM501: Διεθνείς Μεταφορές Και Ναυτιλιακή Διοίκηση

Shares

DLITSM501: Διεθνείς Μεταφορές Και Ναυτιλιακή Διοίκηση

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να

 1. Αναπτύξουν μια κατανόηση της παγκόσμιας ανάπτυξης και τις βάσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας και της επιχείρησης του εμπορίου.

 2. Αναπτύξουν μια κατανόηση των μακροοικονομικών και πολιτικών αλλαγών της εποχής μιας εκτυλισσόμενης παγκοσμιοποίησης και πως αυτή διαμορφώνει την ναυτιλιακή αγορά.

 3. Περιγράψουν και να αξιολογήσουν πρακτικές εξαγωγής και εισαγωγής προϊόντων και του περιβάλλοντος της επένδυσης στο οποίο λαμβάνει χώρα η διεθνής ναυτιλία και οι επιχειρηματικές συναλλαγές εμπορίου.

 4. Αναπτύξουν μια κατανόηση του παγκόσμιου χρηματικού πλαισίου της διεθνής επιχείρησης και τις επιρροές του πάνω στην ναυτιλία και το εμπόριο.

 5. Εξοικειωθούν με το ρόλο και τις κύριες λειτουργίες της διεθνής μεταφοράς.

 6. Εξοικειωθούν με τους τύπους των πλοίων, των φορτίων και της διαχείρισης του φορτίου.

 7. Εξοικειωθούν με το κύρια προϊόντα και τη ροή και την αγορά των προμηθειών.

 8. Εξοικειωθούν με τη βασικούς δείκτες εφοδιασμού και με άλλες κατευθυντήριες δυνάμεις της κυρίαρχης ναυτιλιακής αγοράς.

Τρόπος διεξαγωγής: Δια ζώσης

Προτεινόμενα μαθήματα επιλογής στο πρόγραμμα

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Ο ορισμός της παγκοσμιοποίησης της φύσης και της δομής της παγκόσμιας επιχείρησης

 2. Διεθνές εμπόριο –κινητήριες δυνάμεις και εμπόδια.

 3. Τα αποτελέσματα του γεωπολιτικού περιβάλλοντος και ο ρόλος των εθνικών και υπερεθνικών ρυθμιστικών πρακτορείων

 4. Τους στρατηγικούς περιβαλλοντολογικούς συντελεστές που επηρεάζουν την παγκόσμια επιχείρηση

 5. Την επιρροή των παγκόσμιων οικονομικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων

 6. Την επιρροή των παγκόσμιων πολιτιστικών και κοινωνικοπολιτιστικών παραγόντων

 7. Τη σημασία των φυσικών πόρων και την επίδραση της βιομηχανοποίησης στο παγκόσμιο περιβάλλον.

 8. Τους ρόλους των διεθνών διευθυντών και τη λειτουργία της διεύθυνσης του διεθνούς ανθρωπίνου δυναμικού

 9. Παγκόσμιες στρατηγικές, παγκόσμιες λειτουργίες και προώθηση προϊόντων

 10. Πρακτικές εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων.

 11. Εξέλιξη της μεταφοράς μέσω θαλάσσης , τα μοτίβα της και τη συνεισφορά της στο διεθνές εμπόριο

 12. Τύποι και λειτουργίες πλοίων και φορτίων

 13. Μεταφορά σαν ένα μέρος της μέρος του παγκόσμιου εφοδιασμού και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

 14. Δομή της ναυτιλιακής βιομηχανίας και οι μεγάλοι της συνεργάτες

 15. Εφοδιασμός και ζήτηση για υπηρεσίες μεταφοράς –οι 4 ναυτιλιακές αγορές

 16. Οικονομική λειτουργία-κόστη και έσοδα

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

 1. Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

 2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 1. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.

 2. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.

 3. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.

 4. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.

 5. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων

 6. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης.

 

Διαδικασία Εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης