DLITSM511: Διαχείριση Πλοίου

Shares

DLITSM511: Διαχείριση Πλοίου

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Κατανοήσουν τις εργασίες σχετικά με τη διαχείριση του πλοίου τον 21ο αιώνα και την αλληλεπίδραση των διάφορων τμημάτων σε μια ναυτιλιακή εταιρία.

 2. Εκτιμήσουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας διαχείρισης του πλοίου και τη σημασία της προσφοράς ποιοτήτων υπηρεσιών στους πελάτες

 3. Επιδείξουν μια εις βάθος κατανόηση της ευθύνης ενός διαχειριστή πλοίου προς τον πελάτη και τη σημαία.

 4. Αντιληφθούν τη σημασία της επιτυχημένης πολιτικής επάνδρωσης και εκπαίδευσης στην ναυτιλιακή βιομηχανία

 5. Έχουν την ικανότητα να εφαρμόσουν βασικό έλεγχο προϋπολογισμού εφαρμόσιμο στο περιεχόμενο μιας ναυτιλιακής

 6. Δυνατότητα κατανόησης της έννοιας της αξιολόγησης μιας οικονομικής εργασίας σε σχέση με τις λειτουργίες , την ασφάλεια και τους περιβαλλοντολογικούς και πολιτικούς παράγοντες.

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Τύποι πλοίων . πλοία χύδην φορτίου , φορτηγά , πλοία πολλαπλών χρήσεων , δεξαμενόπλοια πετρελαίου και χημικών , τεχνικές και λειτουργικές πλευρές συμπεριλαμβανομένου της εφαρμογής των διεθνών κανονισμών ( ΙΜΟ, ΕU σε τοπικό και εθνικό επίπεδο-θέματα ασφαλείας

 2. Ανάπτυξη των ναυτιλιακών στην Κύπρο και στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια

 3. Λεπτομερή ανάλυση των διάφορων χρήσεων της διαχείρισης του πλοίου , της αλληλεπίδρασης των τμημάτων της εταιρίας και τις πιο σημαντικές ικανότητες μιας ναυτιλιακής

 4. Τη σημασία της πρόσληψης και διατήρησης των 2 βασικών πυλώνων για την επιτυχή επάνδρωση και τους διάφορους τύπους εκπαίδευσης , υποχρεωτικής ή μη.

 5. Προκλήσεις και προοπτικές όπου αντιμετωπίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό ( επάνδρωση ) στην Ευρώπη και τον κόσμο

 6. Εφαρμογή βασικών μεθόδων προϋπολογισμού για την μέτρηση του κέρδους του δικτύου από την λειτουργία του πλοίου

 7. Τη σημασία της ασφάλειας , προστασίας και περιβαλλοντολογικών περιορισμών στην διαχείριση του πλοίου σαν μέρος της ανασκόπησης διαχείρισης ποιότητας

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

 1. Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

 2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 1. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.

 2. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.

 3. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.

 4. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.

 5. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων

 6. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης

 

Διαδικασία Εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης