Διασφάλιση Ποιότητας

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάλεξε το Μεταπτυχιακό που σου ταιριάζει!

frederick logounicert logo

Στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης «ΕΞΕΛΙΞΗ», παρέχουμε ολοκληρωμένη ενημέρωση για Πτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδέςστο Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου (http://frederick.edu.gr/) σε συνεργασία με τη Unicert (http://unicert.gr/), αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK σε Ελλάδα και Βαλκάνια για τη προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του.

Το εκπαιδευτήριο μας αναλαμβάνει την έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για οποιαδήποτε από τα προγράμματα του Πανεπιστημίου, χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

Σχολή των Επιστημών της Αγωγής και των Κοινωνικών Επιστημών


 

Διασφάλιση Ποιότητας


Ο επιστημονικός τομέας της Διασφάλισης Ποιότητας φιλοδοξεί να διασφαλίσει ότι τα πρότυπα διοίκησης, οι σχετικές διαδικασίες και πολιτικές, είναι κατάλληλες και εφαρμόζονται ορθά για να οδηγήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας ενός οργανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η διασφάλιση ποιότητας είναι μια συστηματική αναθεώρηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, η οποία παρακολουθεί, αξιολογεί και παρέχει εποικοδομητική ανατροφοδότηση που αφορά τις δραστηριότητες του οργανισμού. Επίσης, διασφαλίζει ότι αποδεκτά επίπεδα παρεχόμενης εκπαίδευσης, αριστείας και υποδομών είναι συνεχώς παρεχόμενα. Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε ένα αυξημένο ενδιαφέρον όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας και την ανάπτυξη εξειδικευμένων προτύπων και διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά το Παγκόσμιο και ειδικότερα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο ίδιο πλαίσιο, διάφοροι φορείς διασφάλισης ποιότητας έχουν αναπτύξει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και σχετικές οδηγίες που μπορούν να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί. Αυξημένη προσοχή δίδεται στα μαθησιακά αποτελέσματα και στις μεθόδους αξιολόγησης και, ειδικότερα, πώς τα προαναφερθέντα μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια της διασφάλισης ποιότητας.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.
1. Εκπαίδευση
2. Παραγωγή και Υπηρεσίες

1. Παροχή θεμελιωδών γνώσεων στους μαθητές των καινούργιων θεωριών και πρακτικών διαμέσου μιας ευρείας γκάμας φιλοσοφιών διαχείρισης ποιότητας πολιτικών και πρακτικών.
2. Σχεδιασμός ανάπτυξη και ενσωμάτωση πολιτικών διαχείρισης ποιότητας και διεργασίας εντός ενός εκπαιδευτικού οργανισμού.
3. Απόκτηση ειδικών γνώσεων σχετικά με τους φορείς πιστοποίησης των προτύπων και των διεργασιών ταμπελοποίησης καθώς και των ελεγκτικών θεμάτων στον εκπαιδευτικό τομέα.
4. Ενημέρωση σχετικά με τη δομή και τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της διασφάλισης ποιότητας οδηγιών και πλαισίων σε διαφορετικές χώρες και πολλών παγκόσμιων και διεθνών φορέων και οργανισμών.
5. Σχεδιασμός ανάπτυξη και ενσωμάτωση εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης διασφάλισης ποιότητας.
6. Σχεδιασμός ανάπτυξη και ενσωμάτωση και παρακολούθηση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και χρήση των κατάλληλων τεχνικών και εργαλείων για την αξιολόγηση των διεργασιών και της διαβεβαίωσης συνεχούς βελτίωσης.
7. Σχεδιασμός ανάπτυξη και ενσωμάτωση προδιαγραφών τεχνολογίας στην εκπαίδευση για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα.
8. Παροχή στους μαθητές γνώσεων και δεξιοτήτων για αποτελεσματικό σχεδιασμό διαχείριση ελέγχου και αξιολόγησης ποιότητας σε ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα της τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης.
9. Σχεδιασμός και επιτυχημένη παράδοση εργασιών έρευνας μελέτης και ανάπτυξης σε ένα εξειδικευμένο περιβάλλον εντός του πεδίου της διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση παρουσιάζοντας μια εκτεταμένη λεπτομερή και κριτική κατανόηση των μαθημάτων.
10. Εξοπλισμός των φοιτητών με πρακτικά εργαλεία και τεχνικές για την προώθηση των επαγγελματικών στόχων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αντανακλώντας τις εμπειρίες και την εξειδίκευση τους.
11. Προσφορά στους μαθητές της δυνατότητας να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους εύκολα και αποτελεσματικά κάνοντας καινοτόμα χρήση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας ανεξάρτητα από τη φυσική απόσταση μεταξύ τους.

Στον τομέα της μηχανικής
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος , οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα
1. Αποκτήσουν δεξιότητες και εμπειρίες απαραίτητες για μηχανικούς οι οποίοι θα ηγηθούν στο τομέα διαχείρισης ποιότητας /διασφάλισης ποιότητας όπως εφαρμόζονται στη μηχανική.
2. Είναιικανοί να αναπτύξουν προγράμματα ανασύστασης εταιρίας βασισμένοι σε μια συνολική διαχείριση ποιότητας βάση συγκεκριμένων φιλοσοφιών και πλαισίων.
3. Είναι ικανοί να αναπτύξουν ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία για να αναλύσουν προβλήματα λειτουργικών εργασιών αναγνωρίζοντας τα αίτια και τα αποτελέσματα τους.
4. Εξοικειωθούν με τις διεργασίες ελέγχου των φορέων πιστοποίησης ποιότητας και τους φορείς τυποποίησης.
5. Χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους έρευνας για την ανάπτυξη αναγκαίων εργαλείων για την περαιτέρω μελέτη επικείμενων θεμάτων στην διαχείριση ποιότητας /διασφάλιση ποιότητας
. 6. Εξοικειωθούν με το ευρύτερο δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας των οργανισμών και να αναγνωρίζουν τα προϊόντακαι τις υπηρεσίες που θα επωφεληθούν με τυχόν βελτιώσεις.
7. Αναπτύξουν μια ενθουσιώδη κατανόηση του μοντέρνου σχεδιασμού στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 6 σίγμα. 8. Είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις και το δαιμόνιο να παίρνουν ρόλους λήψης αποφάσεων.
9. Κατανοούν τις οργανωτικές ιδρυματικές και επιχειρηματικές πλευρές της βιομηχανίας.
10. Να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν ικανοποιητικά τα σύγχρονα εργαλεία λογισμικού για προχωρημένη διασφάλιση ποιότητας όπως εφαρμόζεται στη μηχανική.
11. Να είναι ικανοί να αναπτύξουν μέσα βελτίωσης ποιότητας και να συγκεντρώνουν /διαχειρίζονται τις απαιτούμενες πληροφορίες.
12. Να είναι ικανοί να εκμεταλλεύονται τα αποτελέσματα της έρευνας στην διαχείριση ποιότητας/ διασφάλιση ποιότητας εντός του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος αλλά και στην κοινωνία.
Στο τέλος του κύκλου , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:
1. Αποκτήσουν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους πάνω στη διασφάλιση ποιότητας στις πολιτικές και διεργασίες της διαχείρισης ποιότητας.
2. Αναγνωρίσουν ευκαιρίες για βελτίωση που βασίζονται στο σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικών οργανισμών βασισμένων στις φιλοσοφίες και τα πλαίσια διαχείρισης ποιότητας.
3. Εφαρμόσουν κατάλληλες μεθόδους και μέσα για να εμπλακούν στο τομέα ανθρωπίνου δυναμικού των εκπαιδευτικών οργανισμών στη διασφάλιση ποιότητας και στις πρωτοβουλίες διαχείρισης ποιότητας.
4. Εμπλέκονται στο πληροφοριακό σύστημα των εκπαιδευτικών οργανισμών στη διασφάλιση ποιότητας και την διαχείριση της.
5. Σχεδιάσουν ,αναπτύξουν και να ενσωματώσουν τις σπουδές τους πάνω στην έρευνα σχετικά με τη διασφάλιση και διαχείριση ποιότητας.
6. Εφαρμόσουν τις κατάλληλες μεθόδους και τα μέσα στην έρευνα σχετικά με θέματα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης.
7. Αντιλαμβάνονται και να περιγράφουν προϋποθέσεις , οδηγίες και πλαίσια σχετικά με τη διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας.
8. Γίνουν γνώριμοι με τα διεθνή και παγκόσμια πρακτορεία διασφάλισης ποιότητας.
9. Αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις προδιαγραφές και τα τεχνολογικά μέσα στην εκπαίδευση αναφορικά με τη διασφάλιση και διαχείριση ποιότητας.
10. Χρησιμοποιούν αποδοτικά νέες τεχνολογίες στη λήψη αποφάσεων στο τομέα της διασφάλισης ποιότητας που αντανακλούν τον τρόπο που λειτουργούν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί παγκοσμίως , σήμερα.
11. Εφαρμόσουν τις πολιτικές και διαδικασίες της διασφάλισης ποιότητας στα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών.
Από πλευράς μηχανικής
Οι περισσότεροι φοιτητές του εξ αποστάσεως προγράμματος στην διασφάλιση ποιότητας στην μηχανική αναμένεται να
Α) Εργαστούν ως επαγγελματίες σε εταιρίες μηχανικών.
Β) γίνουν επιχειρηματίες αναζητώντας να στήσουν ή να βελτιώσουν οργανισμούς
Γ) να είναι άνεργοι επαγγελματίες που αναζητούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους.
Εντός αυτού του πλαισίου, οι απόφοιτοι μας θα
1. Είναι ικανοί να χρησιμοποιούν αποδοτικά τις τελευταίες γνώσεις για το πώς να εφαρμόσουν τις αρχές διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας στη μηχανική σε περιβάλλον οργανισμών.
2. Αναπτύξουν δεξιότητες που προαπαιτούνται για να καινοτομήσουν , διαχειριστούν και ηγηθούν.
3. Αναπτύξουν δεξιότητες που είναι χρήσιμες για έναν άνθρωπο που εργάζεται σε έναν οργανισμό σαν έναν διαχειριστής ποιότητας.

Από πλευράς εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα σπουδών έχει αναπτυχθεί /δομηθεί βάση των προδιαγραφών και των απαιτήσεων του εκπαιδευτικού τομέα. Ειδικότερα, υπάρχει ένα ισχυρό ενδιαφέρον σχετικά με τη διαχείριση ποιότητας και την ανάπτυξη ειδικών προδιαγραφών και διεργασιών που ακολουθούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως και ιδιαιτέρως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτές /δασκάλους πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν θέσει διαχειριστών , είτε εργάζονται στο υπουργείο παιδείας είτε εργάζονται σε άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού στην διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση θα είναι ικανοί να αναπτύξουν πολιτικές και να υιοθετήσουν αρχές μέσα και τεχνικές διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας για να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τελειώνοντας, θα είναι ικανοί να σχεδιάσουν , να καινοτομήσουν , να διαχειρίζονται και να ηγούνται τις διαδικασίες διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό.
Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Content Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

Αίτηση

Β) Προεγγραφή

Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.
[iphorm id="17" name="Metaptyxiaka ex apostaseos"]
Shares

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης