DLSPE501, Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Θεωρία και Έρευνα

Shares

DLSPE501: Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Θεωρία και Έρευνα

Ο ταχύτατος μετασχηματισμός της σύγχρονης κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας, οι ραγδαίες εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και οι επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης σε μία εκτεταμένη σειρά κυβερνητικών επιλογών διαμορφώνουν διαρκώς νέα δεδομένα στο χώρο των κοινωνικών και εκπαιδευτικών συστημάτων. Συγχρόνως, στο κοινωνικό πεδίο, οι συνθήκες προσδιορίζονται, αφενός, από τον πολλαπλασιασμό των ετεροτήτων και την όξυνση της ανισότητας και, αφετέρου, από την έντονη κυριαρχία των νόμων της ελεύθερης αγοράς και του αυξημένου διεθνούς ανταγωνισμού καθώς και από τον σταδιακό μετασχηματισμό της κοινωνικής πολιτικής σε ένα νεοφιλελεύθερο σχέδιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι τρόποι με τους οποίους γίνονται κατανοητοί οι σκοποί της εκπαίδευσης και η σχέση αυτών με ζητήματα διασφάλισης ισότητας και απονομής κοινωνικής δικαιοσύνης αποτελούν αντικείμενα μίας έντονης και διαρκούς πολιτικής πάλης και διαπραγμάτευσης. Αποτελούν, επίσης, πεδία ρευστά και ασαφή, μέσα στα οποία ενέχονται συχνά ανταγωνιστικές αξίες, ερμηνείες και διαδικασίες.

Παρά τη διαπίστωση αυτή, σε θεσμικό επίπεδο, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς, τις τελευταίας δεκαετίες η επίσημη εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική διακηρύσσει σχεδόν ομόφωνα το δικαίωμα για ένταξη όλων ανεξαιρέτως των μαθητών συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρίες στην εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση, μάλιστα, της προώθησης μίας εκπαίδευσης με προσανατολισμό προς την ενιαία εκπαίδευση, πλήθος θεσμικών δεσμεύσεων έχει διενεργηθεί στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και αλλεπάλληλες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις έχουν λάβει χώρα, οι οποίες αποσκοπούν: α) στην άρση μιας σειράς διαχωριστικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών που επί σειρά δεκαετιών ήκμασαν στο χώρο της ειδικής αγωγής και β) στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές.

Ως απόρροια αυτού του ενδιαφέροντος, συν τω χρόνω, μία σειρά ζητημάτων που άπτονται, αφενός, του εννοιολογικού προσδιορισμού, των προϋποθέσεων και της φύσης του ενταξιακού εγχειρήματος και, αφετέρου, του τρόπου βέλτιστης υλοποίησής του, έχουν απασχολήσει πληθώρα θεωρητικών και επαγγελματιών στο χώρο της εκπαίδευσης. Παράλληλα, μία σειρά εκπαιδευτικών προσεγγίσεων έχουν κατά καιρούς προταθεί οι οποίες αποπειράθηκαν να εφαρμόσουν στην εκπαιδευτική πράξη το αίτημα της ανταπόκρισης στη μαθητική ετερογένεια.

Στο πλαίσιο αυτών των αξόνων προβληματισμού αναπτύσσεται η ευρύτερη θεματική του συγκεκριμένου μαθήματος. Ειδικότερα, αντικείμενο του συγκεκριμένου μαθήματος αποτελεί: α) η παρουσίαση και κριτική θεώρηση ζητημάτων που άπτονται της ειδικής και ενιαίας εκπαίδευσης και η ανάδειξη μίας σειράς συναφών εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτικών παραμέτρων, β) η διερεύνηση των διαφορετικών συνεπειών που είχε στην εκπαιδευτική πράξη η υιοθέτηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών επιλογών σε σχέση με την ειδική και ενιαία εκπαίδευση και γ) η εξέταση πιθανών τρόπων μετακίνησης προς μία ενταξιακή πολιτική και πρακτική.

Για να προσεγγισθεί πολυεπίπεδα ο παραπάνω στόχος, το μάθημα με τίτλο: «Σύγχρονες τάσεις στην ειδική και ενιαία εκπαίδευση» περιλαμβάνει: i) θέματα που αφορούν: τον εννοιολογικό προσδιορισμό της ενιαίας και ενταξιακής εκπαίδευσης, διαφορετικά μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας, την ιστορική και θεσμική εξέλιξη της ειδικής αγωγής και του αιτήματος για ενταξιακή εκπαίδευση, καθώς και ii) ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική πράξη, όπως οι δομές και λειτουργίες του ειδικού και ενταξιακού σχολείου και η διαφοροποιημένη προσέγγιση στη διδασκαλία.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στους γενικούς στόχους του μαθήματος συγκαταλέγονται, αφενός, η ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου της ειδικής και ενιαίας εκπαίδευσης και, αφετέρου, η σύνδεση της σχετικής προβληματικής με την εκπαιδευτική πράξη. Ως ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος ορίζονται οι κάτωθι:

α) Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που αφορούν τον εννοιολογικό προσδιορισμό της ειδικής και ενιαίας εκπαίδευσης καθώς και τους στόχους και το αντικείμενο των εν λόγω πεδίων,

β) η διενέργεια ιστορικής αναδρομής στο χώρο, αφενός, της ειδικής αγωγής και, αφετέρου, της ενταξιακής εκπαίδευσης

γ) η εξέταση επιμέρους ζητημάτων που αφορούν τις θεσμικές, παιδαγωγικές και πολιτικές διαστάσεις του ενταξιακού αιτήματος

δ) η παρουσίαση θεμάτων που άπτονται της εκπαιδευτικής πρακτικής και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δομή και τη λειτουργία του ειδικού και γενικού σχολείου, τα αναλυτικά προγράμματα και το ρόλο της διαφοροποιμένης διδασκαλίας στην προώθηση της ενταξιακής οπτικής.

Διαδικασία Εγγραφής 

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης