DLSPE502, Μέθοδοι και στρατηγικές διδασκαλίας στην ειδική και ενιαία εκπαίδευση

Shares

DLSPE502: Μέθοδοι και στρατηγικές διδασκαλίας στην ειδική και ενιαία εκπαίδευση

Η Ενταξιακή Φιλοσοφία (ΕΦ), όπως αναπτύχτηκε, από διάφορους θεωρητικούς στις αγγλοσαξονικές, κυρίως, χώρες, ως παιδαγωγική προσέγγιση και εκπαιδευτική πράξη, έχει έναν έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Οι κύριοι εκπρόσωποι αυτού του ρεύματος δεν θεωρούν ότι η ενταξιακή προσέγγιση συνιστά μια τεχνοκρατική εξειδικευμένη παιδαγωγική που απλά φροντίζει και υποστηρίζει τα παιδιά που έχουν κάποιες «μειονεξίες». Η Παιδαγωγική της Ένταξης (ΠΕ) επιδιώκει ένα σχολείο ανοικτό, δημοκρατικό που δεν κατηγοριοποιεί, δεν διαχωρίζει το μαθητικό πληθυσμό με βάση ψυχιατρικά ή ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεων) και προάγει ένα νέο σύνολο αξιών και τρόπων λειτουργίας, βασισμένων, κυρίως, στην ανθρωπιστική παιδαγωγική παράδοση. Ένας λόγος/αφήγημα που έχει έναν έντονο ριζοσπαστικό χαρακτήρα με την έννοια της προσπάθειας αναδόμησης βασικών θεσμικών και οργανωτικών δομών του σημερινού εκπαιδευτικού και σχολικού συστήματος. Αλλαγών σε επίπεδο φιλοσοφίας, στόχων, οργάνωσης, δομής, υπηρεσιών, παροχών, αναλυτικού προγράμματος και κυρίως αποδοχής της διαφορετικότητας στο πλαίσιο μίας θεσμοθετημένης εκπαιδευτικής πολιτικής και νέων σχολικών συστημάτων. Υποστηρίζει, αναπόφευκτα, την κατάργηση κάθε είδους ειδικών υπηρεσιών και σχολικών συστημάτων/μονάδων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, ως μέρος ταξινομητικών κατηγοριών, με βάση, αποκλειστικά, κάποιο διαγνωστικό κριτήριο. Πολλές κριτικές, βεβαίως, έχουν εστιάσει στο φαινομενικά ουτοπικό χαρακτήρα του ενταξιακού προτάγματος και στην έλλειψη εμπειρικών δεδομένων για την αποδοτικότητα της πλήρους ένταξης μαθητών με σοβαρές δυσλειτουργίες στο «κλασσικό» σχολείο. Οι κριτικές, επίσης, αφορούν και την προσπάθεια κατάργησης κάθε εξειδικευμένης εξωτερικής δομής υποστήριξης των μαθητών με ιδιαίτερες δυσκολίες, όπως και την παραδοχή ότι ένα ενταξιακό εκπαιδευτικό πλαίσιο μπορεί να απαντήσει επαρκώς σε κάθε πρόβλημα του μαθητή. Νέα εναλλακτικά μοντέλα ένταξης έρχονται αν απαντήσουν στις παραδοσιακές ενταξιακές προσεγγίσεις που είχαν τον έντονο αυτό ριζοσπαστικό χαρακτήρα, τα οποία βασίζονται περισσότερο στην εμπειρική έρευνα παρά στη θεωρητική επεξεργασία. Τα νέα αυτά Ολιστικά μοντέλα Ψυχοκοινωνικής και Μαθησιακής υποστήριξης μπορούν να συνδυάσουν κάποιες από τις βασικές αρχές της ΦΕ με πρακτικές εφαρμογές που προάγουν την ανάδειξη της διαφορετικότητας, κυρίως, όμως, υποστηρίζουν τα παιδιά με δυσκολίες, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις δικές τους δυνατότητες, ικανότητες και δεξιότητες προσαρμογής.

Το συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στην παρουσίαση των βασικών αρχών της Ενταξιακής Φιλοσοφίας (ΕΦ) και Παιδαγωγικής της Ένταξης (ΠΕ), με παράλληλη παρουσίαση και συζήτηση των κριτικών προσεγγίσεων, αλλά και την παρουσίαση Συνθετικών Μοντέλων Υποστήριξης Μαθητών που βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην Φιλοσοφία της Ενταξιακής Εκπαίδευσης, αλλά και στα δεδομένα των σύγχρονων ερευνών. Σκοπός του Μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τους βασικούς προβληματισμούς και αρχές της ΠΕ, η οποία μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανανέωση των πρακτικών. Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ουσιαστικά ένα διπλό στόχο: την ανάδειξη των σύγχρονων θεωρητικών προβληματισμών και κατευθύνσεων προς μία ουσιαστική Ενταξιακή Ψυχοπαιδαγωγική που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των παιδιών και θα αναπτύσσει πρακτικές υποστήριξης με στόχο την ανάπτυξη των ψυχοκοινωνικών και μαθησιακών τους δεξιοτήτων των παιδιών αυτών, αλλά και την παρουσίαση συγκεκριμένων τεχνικών που μπορούν να εφαρμοστούν σε πρακτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση διαφόρων ομάδων μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες/Δυσκολίες στο πλαίσιο του κανονικού σχολείου, αλλά και εκτός τάξης και σχολείου. Το μάθημα αποτελείται από 7 θεματικές ενότητες. Οι πρώτες 3 θεματικές ενότητες επικεντρώνονται στη μελέτη εννοιών και θεωρητικών μοντέλων σχετικών με την ενταξιακή και εκπαίδευση και τις αντίστοιχες πρακτικές. Οι υπόλοιπες 4 θεματικές ενότητες επικεντρώνονται στην εκμάθηση ποικίλλων τεχνικών και πρακτικών για μία σειρά ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών/δυσκολιών (πρακτικές για παιδιά/μαθητές με κοινωνικό, συναισθηματικές, συμπεριφορικές και μαθησιακές δυσκολίες, μαθητές με αναπτυξιακές διαταραχές) που συνιστούν και το μεγαλύτερο πληθυσμό στα σημερινά σχολεία.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σκοπό να αναπτύξει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να ενσωματώσουν βασικές έννοιες της ΠΕ και εναλλακτικά μοντέλα στη διαχείριση δύσκολων περιπτώσεων/μαθητών με Ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ). Ο διπλός σκοπός της διδακτικής ενότητας έγκειται στο να ενισχύει τις κριτικές δεξιότητες των φοιτητών σε σχέση με την παραδοσιακή Παιδαγωγική και Ειδική αγωγή εισάγοντας νέες έννοιες και πρακτικές και να βοηθήσει τους φοιτητές να ενσωματώσουν αυτές τις πρακτικές στη ψυχοπαιδαγωγική πράξη, ως εναλλακτικά εκπαιδευτικά εργαλεία για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών πλαισίων που είναι υποστηρικτικά και δεκτικά για τους μαθητές με δυσκολίες και τους γονείς του. Οι φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν θεωρητικά τα μοντέλα αλλά και να κάνουν κριτική ανάλυση των διαφόρων μεθόδων και ψυχοπαιδαγωγικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της τάξης για την προαγωγή της ένταξης των μαθητών με ιδιαίτερες δυσκολίες. Οι φοιτητές, επομένως, μέσα από τα μαθήματα καλούνται να αναπτύξουν μία διαφορετική αντίληψη για το σχολικό πλαίσιο, να μάθουν να συνεργάζονται με άλλους ειδικούς και γονείς σε μία πάντοτε ενταξιακή υποστηρικτική προοπτική των μαθητών με ΕΕΑ Ο στόχος συνολικά είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν ένα ευρύ και σταθερό επιστημονικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο σε σχέση με την ενσωμάτωση συγκεκριμένων ομάδων μαθητών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες αλλά και στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής του εξέλιξης.

Για να προσεγγισθεί πολυεπίπεδα ο παραπάνω στόχος, το μάθημα με τίτλο: «Σύγχρονες τάσεις στην ειδική και ενιαία εκπαίδευση» περιλαμβάνει: i) θέματα που αφορούν: τον εννοιολογικό προσδιορισμό της ενιαίας και ενταξιακής εκπαίδευσης, διαφορετικά μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας, την ιστορική και θεσμική εξέλιξη της ειδικής αγωγής και του αιτήματος για ενταξιακή εκπαίδευση, καθώς και ii) ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική πράξη, όπως οι δομές και λειτουργίες του ειδικού και ενταξιακού σχολείου και η διαφοροποιημένη προσέγγιση στη διδασκαλία.

Διαδικασία Εγγραφής 

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης