DLSPE507, Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση

Shares

DLSPE507: Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση

Η αξιολόγηση στην ειδική εκπαίδευση είναι μια διαδικασία με την οποία προσδιορίζουμε τις μαθησιακές δυνατότητες και τις μαθησιακές ανάγκες ενός παιδιού, ενώ παράλληλα διερευνούμε το κατά πόσο ένα παιδί θα επωφελούνταν από υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης, πάντα μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και στήριξης της ενταξιακής πρακτικής. Η αξιολόγηση στην ειδική εκπαίδευση είναι επίσης μια διαδικασία συλλογής πληροφοριών με σκοπό τη λήψη αποφάσεων. Είναι ευρέως γνωστή και ως εκτίμηση, αλλά και σαν μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος, η οποία περιλαμβάνει πολλούς και διαφορετικούς τρόπους συστηματικής συλλογής πληροφοριών για έναν μαθητή, με απώτερο σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του μαθητή, αλλά και την βελτίωση των συνθηκών μάθησής του.

Η πολυσήμαντη έννοια και προσφορά της αξιολόγησης στην ειδική εκπαίδευση συνίσταται στο ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αξιολόγησης θα επηρεάσουν τόσο το ίδιο το παιδί όσο και την εξέλιξή του μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο που βρίσκεται. Συνεπώς, η ίδια η αξιολόγηση, πρέπει να ακολουθεί ένα συστηματικό τρόπο διενέργειας από εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και τις ηθικές αρχές της μέτρησης και αξιολόγησης των παιδιών με αναπτυξιακές, μαθησιακές και ειδικές ανάγκες και δυσκολίες. Ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 στην Κύπρο, αλλά και αντίστοιχες νομοθεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ορίζει όπως κάθε μαθητής για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι μπορεί να έχει κάποια ειδική ανάγκη, να αξιολογείται από μια πολύ-θεματική ομάδα ειδικών, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι δυσκολίες του. Για το λόγο αυτό, οι ειδικοί εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να κατανοούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής, αλλά να είναι σε θέση και οι ίδιοι να διενεργούν διάφορες μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης.

Το μάθημα αυτό θα αναλύσει τη διαδικασία της αξιολόγησης και τις συνιστώσες της, και θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς, τόσο τους ειδικούς, όσο και τους εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης να κατανοήσουν αρχικά, ότι η αξιολόγηση συμβαίνει με σκοπό την προαγωγή της ενσωμάτωσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα συνηθισμένα σχολεία, και τη στήριξη της συνεκπαίδευσης όλων των παιδιών. Με βάση την προηγούμενη αρχή, και στα πλαίσια αυτού του μαθήματος, θα αναλυθούν θέματα όπως η διενέργεια της διαδικασίας της αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, θα διερευνήσουμε τους τρόπους συλλογής πληροφοριών από διαφορετικές πηγές, όπως μέσα από την παρατήρηση του παιδιού αλλά και τις συνεντεύξεις με τους γονείς και τους δασκάλους του. Η αξιολόγηση και μέτρηση των ικανοτήτων του παιδιού στο γνωστικό, συναισθηματικό, αντιληπτικό, γλωσσικό, κινητικό, κοινωνικό τομέα, πέρα από την εφαρμογή της μεθόδου της παρατήρησης, θα δούμε ότι πραγματοποιείται επίσης, μέσα από τη χρήση δοκιμασιών, ερωτηματολογίων, πρωτοκόλλων, κλιμάκων, αλλά και σταθμισμένων τεστ.

Στη συνέχεια, οι φοιτητές θα γνωρίσουν και θα κατανοήσουν το πώς συνδέονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με τη διαμόρφωση του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης για τον μαθητή, καθώς και τη διαμόρφωση των κριτηρίων που θα ισχύουν για την εκτίμηση της επιτυχούς εκπλήρωσης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σκοπών που θα οριστούν. Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και το εξωτερικό, οι σκοποί και οι στόχοι του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης, θα πρέπει να επαναξιολογούνται και να επαναπροσδιορίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συνεπώς, η διαδικασία της αξιολόγησης ενός παιδιού είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται παράλληλα με το παιδί, για αυτό είναι και τόσο εξαιρετική η φύση της έννοιας και της πρακτικής της.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να αναπτύξει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να κατανοούν και να διενεργούν με ευαισθησία και επιτυχία μεθόδους αξιολόγησης, με σκοπό την αναγνώριση των ειδικών αναγκών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, μέσα σε ένα περιβάλλον ένταξης όλων των παιδιών. Η θέση του ειδικού εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντική στη σημερινή εκπαίδευση καθώς μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των συνθηκών μάθησης όλων των παιδιών με δυσκολίες και ειδικές ανάγκες, ειδικότερα στις μέρες μας, που η ετερότητα, μαθησιακή, αλλά και εθνοπολιτισμική, είναι πιο έντονη από ποτέ. Συνεπώς, απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με βαθειά γνώση της σημασίας της διαδικασίας της αξιολόγησης στην ειδική εκπαίδευση και τη σχολική πρακτική.

Διαδικασία Εγγραφής 

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης