DLSPE508, Μουσική στην Ειδική Εκπαίδευση

Shares

DLSPE508: Μουσική στην Ειδική Εκπαίδευση

Η μουσική από τα πανάρχαια χρόνια κατείχε σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Πληθώρα ερευνών κατά καιρούς έχουν αποδείξει τις ευεργετικές και θεραπευτικές ιδιότητες που έχει η μουσική στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου. Η ενασχόληση του ατόμου με οποιαδήποτε μορφή μουσικής δραστηριότητας (όπως ακρόαση μουσικής, τραγούδι, εκτέλεση μουσικών οργάνων, δημιουργία μουσικής) επηρεάζει θετικά τον συναισθηματικό του κόσμο, την πνευματική, σωματική, κοινωνική του ανάπτυξη με ένα τρόπο μοναδικό και πάντοτε βάσει των προσωπικών του αναγκών και ικανοτήτων. Επομένως, η μουσική είναι ανοικτή και ταυτόχρονα απαραίτητη για όλους, με ή χωρίς ειδικές ικανότητες, με ή χωρίς ειδικές ανάγκες. Κι εδώ έρχεται ο όρος «μουσική αγωγή στην ειδική εκπαίδευση», δηλαδή η αξιοποίηση των ευεργετικών ιδιοτήτων της μουσικής για να δώσει την ευκαιρία στον καθένα να συμμετάσχει σε αυτή βασισμένος στις δικές του ανάγκες και ικανότητες, με απώτερο σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που αφορούν την αντιμετώπιση, βελτίωση, εξομάλυνση δυσλειτουργιών, αναπηριών και αναγκών.

Το συγκεκριμένο μάθημα κινείται σε 4 θεματικές ενότητες. Στην πρώτη θεματική ενότητα γίνεται εισαγωγή στις ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής μέσα από την ιστορία και το πέρασμα των χρόνων, και τη μελέτη εννοιών και ορισμών σχετικών με τη μουσική στην ειδική εκπαίδευση (μουσικοθεραπεία, μουσικοθεραπευτής, εφαρμογές). Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θεματικής ενότητας γίνεται μελέτη, συζήτηση και στοιχειοθέτηση των ευεργετικών επιδράσεων της μουσικής και των μουσικών δραστηριοτήτων στην εξομάλυνση συγκεκριμένων προβλημάτων / αναγκών που αντιμετωπίζουν παιδιά με ειδικές ανάγκες (συναισθηματικές ανάγκες, κινητικές δυσκολίες, προβλήματα άρθρωσης λόγου, προβλήματα ακοής, προβλήματα κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα ένταξης – προσαρμογής στο σύνολο λόγω διαφορετικότητας). Στην τρίτη θεματική ενότητα γίνεται μελέτη και επεξήγηση εννοιών, ορισμών και συμβόλων σχετικών με τη μουσική αγωγή γενικά (μουσικές δραστηριότητες και συστατικά στοιχεία / χαρακτηριστικά μουσικής, όπως ρυθμός, μελωδία, ένταση, χροιά κλπ). Επίσης, γίνεται μελέτη και ανάλυση των βασικών αρχών και τεχνικών που εφαρμόζονται μέσα στα πλαίσια των μουσικοπαιδαγωγικών μεθόδων Dalcroze, Orff και Kodaly, και πως αυτές μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στα πλαίσια της ειδικής εκπαίδευσης. Η τέταρτη ενότητα αφορά θέματα σχετικά με την εφαρμογή διαφόρων μουσικών δραστηριοτήτων (ακρόαση, τραγούδι, μουσική και κίνηση, χρήση μουσικών οργάνων). Δίνεται έμφαση στους μαθησιακούς στόχους της κάθε δραστηριότητας, τεχνικές εφαρμογής / επεξεργασίας, και στον τρόπο προσαρμογής αυτών των δραστηριοτήτων σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της 4ης ενότητας αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό γνώσεις που αποκτήθηκαν στα μαθήματα των θεματικών ενοτήτων 2 και 3.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σκοπό να αναπτύξει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών έτσι ώστε να είναι σε θέση να ενσωματώσουν και να εντάξουν τις διάφορες μουσικές δραστηριότητες ως μέσα, στη διαδικασία διδασκαλίας, στήριξης και θεραπείας παιδιών με ειδικές ανάγκες για επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο σε σχέση με την αποτελεσματική εφαρμογή των διαφόρων μουσικών δραστηριοτήτων σε ομάδες παιδιών με ειδικές ανάγκες, σε ομάδες μικτής ικανότητας και σε ατομικό επίπεδο. Οι φοιτητές καλούνται να εξετάσουν θεωρητικά, να κατανοήσουν την πρακτική αλλά και να προσαρμόζουν τις διάφορες τεχνικές εφαρμογής ανά περίπτωση και επιθυμητό αποτέλεσμα.

Διαδικασία Εγγραφής 

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης