Υλοποιημένα προγράμματα

Shares

Υλοποιηθέντα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Έτος: 2014

 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  Αντικείμενο Δράσης: Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών Ξηράς – Λιμένος
  Διάστημα: Ιούνιος 2014 – Δεκέμβριος 2014
  Περιγραφή Δράσης:
  Αντικείμενο της δράσης αποτέλεσε η παροχή σε απασχολούμενους ως φορτοεκφορτωτές υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιέλαβαν:
  – πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε θεματικές ενότητες που αποτυπώνονται στο ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα του φορτοεκφορτωτή ξηράς-λιμένος, προκειμένου για την απόκτηση βασικών επαγγελματικών γνώσεων
  – σύνθετη πρακτική άσκηση 30 ωρών των ωφελουμένων σε αδειοδοτημένες δομές των παρόχων κατάρτισης, σε οριζόμενες σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αίθουσες πληροφορικής, μέσω της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης (case study), προκειμένου οι ωφελούμενοι να βελτιώσουν τις επαγγελματικές γνώσεις του θεωρητικού μέρους.

 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  Αντικείμενο Δράσης: Επιταγή εισόδου για νέους από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
  Διάστημα: Σεπτέμβριος 2014 – Δεκέμβριος 2014
  Σκοπός Δράσης:
  Ήταν η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
  Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιήθηκε μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που περιέλαβε:
  – Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
  – Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 450 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες αφορούσαν στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης – α΄ φάση και 250 ώρες αφορούσαν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης – β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  – Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  Αντικείμενο Δράσης: Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
  Διάστημα: Σεπτέμβριος 2014 – Δεκέμβριος 2014
  Σκοπός Δράσης:
  Αντικείμενο της δράσης αποτέλεσε η παροχή υπηρεσίες σε ανέργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιέλαβαν:
  – Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80ωρών για τους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ και πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών για αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  – Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 450 ωρών.
  – Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

 

 

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα προς υλοποίηση

 

Έτος: 2015

 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  Αντικείμενο Δράσης: Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
  Διάστημα: Ιανουάριος 2015 – 2015
  Σκοπός Δράσης:
  Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους αποφοίτους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έως 29 ετών εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ανέργων, οι οποίες περιλαμβάνουν:
  – Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών.
  – Πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 832 ωρών.
  – Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  Αντικείμενο Δράσης: Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση
  Διάστημα: Ιανουάριος 2015 – 2015
  Σκοπός Δράσης:
  Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 16.620 άνεργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.
  Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιείται μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία περιλαμβάνει :
  Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών.
  Πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομεά της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών
  Σύνολο 400 ωρών κατάρτισης.
  Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,που αφορούν α)στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.
  Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

 

Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα

 

Από την έναρξη λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου, έως και σήμερα, διοργανώνονται παράλληλα τα παρακάτω αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια:

α) Τεχνικοί Ασφαλείας

Πρόγραμμα κατάρτισης, για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους και εντάσσονται στην Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 (επιχειρήσεις με χαμηλή επικινδυνότητα) και με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50

β) Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Πρόγραμμα κατάρτισης για το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων.

γ) Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας

Πρόγραμμα κατάρτισης για τους εργαζόμενους ως προσωπικό ασφαλείας (Security) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

δ) Εκμάθηση Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα κατάρτισης για όσους επιθυμούν να λάβουν τις βασικές γνώσεις στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και να αποκτήσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό απόδειξης γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ε) Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών «ΕΞΕΛΙΞΗ», διδάσκονται οι παρακάτω γλώσσες:
– Αγγλικά
– Γαλλικά
– Ιταλικά
– Ισπανικά
– Γερμανικά
– Ρώσικα

 

 

 

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης