Θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ν.4412/2016

Shares

Θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ν.4412/2016

Σκοπός του προγράμματος:

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης στοχεύει στην κατανόηση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις

Θεματικές ενότητες:

1.Θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων – Ν. 4412/2016

 • Θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016), όπως ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις.

 • Ορισμοί, έννοιες, όργανα λήψης αποφάσεων.

 • Νομιμότητα σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Διαδικασία ανάθεσης.

 • Διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ιδιαίτερη παρουσίαση της κάθε διαδικασίας ανάθεσης (απευθείας, συνοπτικός, ανοικτός διαγωνισμός, κλπ)

 • Δικαιούμενοι συμμετοχής, δικαιολογητικά, κριτήρια επιλογής.

 • Κανόνες δημοσιότητας. Προθεσμίες.

 • Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων.

 • Διαγωνιστική διαδικασία. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών. Κατακύρωση αποτελέσματος.

 • Κατάρτιση σύμβασης. Όροι και προϋποθέσεις τροποποίησης καταρτισθείσας σύμβασης.

 • Διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων. Παραδόσεις, παραλαβές, έλεγχοι, πρακτικά.

 • Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Γνωμοδοτικά και αποφασιστικά. Συγκρότηση, αρμοδιότητες.

 • Ενστάσεις κατά αποφάσεων, παράβολα, εξέταση ενστάσεων.

 • Καταχώρηση συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. μετά την έκδοση της αριθμ. 57654/22-05-2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/Ά/23-05-2017).

2.Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

 • Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφύγων (Α.Ε.Π.Π). Προσωρινά μέτρα, ακυρότητα διαδικασίας, σύμβασης.

 • Δικαστική προστασία, αξίωση αποζημίωσης.

 • Τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης απόφασης της Α.Ε.Π.Π ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου.

Απευθύνεται σε:

Μέλη της Διοίκησης και εργαζομένους, που απασχολούνται με την προετοιμασία, ανάθεση, παρακολούθηση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.

Διάρκεια: 6 ώρες.

Παρακολούθηση: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning).

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες και Δηλώσεις συμμετοχής:

ΚεΔιΒιΜ ΕΞΕΛΙΞΗ

Λασκαράτου 27, Πρέβεζα ,268206110, exelixipreveza@gmail.com

Φόρμα αίτησης

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης