Νέες θέσεις στην ΔΕΥΑ Πρέβεζας – 3 προσλήψεις με 8μηνα

Νέο Voucher στον Τουρισμό για 4.000 ανέργους απο το ΣΕΤΕ
22/10/2015
Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 690 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία
29/10/2015
Εμφάνιση όλων

Νέες θέσεις στην ΔΕΥΑ Πρέβεζας – 3 προσλήψεις με 8μηνα

Shares

Νέες θέσεις στην ΔΕΥΑ Πρέβεζας – 3 προσλήψεις με 8μηνα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΠ), ανακοινώνει τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρέβεζας, που εδρεύει στην Πρέβεζα

 

(οδός Λ. Ειρήνης 28) και συγκεκριμένα τους εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

πινακας2-exelixi-preveza

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων ερνασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση :

Δημοτική Επιχείρηση ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας, Λ. Ειρήνης 28, ΤΚ 48100- Πρέβεζα, απευθύνοντας στην γραμματεία υπόψιν κας Α. Ράπτη (τηλ. Επικοινωνίας: 2682 0 25041).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις τοπικές εφημερίδες και λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας, πιο συγκεκριμένα: Από    26 – 10 – 2015 έως  και  4 – 11- 2015

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα αιτήσεων:

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση

β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.ker.gov.gr)

Αφήστε μια απάντηση

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης