Πιστοποίηση προσωπικού ασφαλείας (Security)

Πιστοποιητικό πληροφορικής Cambridge Vellum
29/04/2015
Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων
29/04/2015
Εμφάνιση όλων

Πιστοποίηση προσωπικού ασφαλείας (Security)

Shares

Πιστοποίηση προσωπικού ασφαλείας (Security)

ΚΕΜΕΑ

Τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας. Οι ρυθμοί ανάπτυξης του κλάδου σε διεθνές επίπεδο, απότοκος της ανάγκης των παραγωγικών συντελεστών για ιδιαίτερη και εξατομικευμένη προστασία του κεφαλαίου και των γενικότερων συμφερόντων τους, δημιούργησαν νέες εργασιακές ευκαιρίες σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο. Παράλληλα, ανέδειξαν την ανάγκη για σαφέστερα επαγγελματικά περιγράμματα  των εργαζομένων στον κλάδο αυτό, βασισμένα σε κοινά πρότυπα και εργασιακές πρακτικές.

Η διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία, σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, έχει καταδείξει στην πράξη ότι είναι αναγκαία η σύγκλιση του πλαισίου των επαγγελματικών καθηκόντων του «προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας» και η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών από εργαζόμενους με κατοχυρωμένες επαγγελματικές γνώσεις και εμπειρία. Η κατάλληλη κατάρτιση, αλλά και η απόδειξη της γνώσης αυτής, αποτελεί μια ουσιαστική παράμετρο που συνεισφέρει στην ασφάλεια της Ανάπτυξης.   

Στις εξίσου σημαντικές καινοτομίες που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται η δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν είτε στο πλαίσιο μιας μαθησιακής διαδικασίας (μη τυπική εκπαίδευση), είτε στο πλαίσιο της επαγγελματικής εμπειρίας και πείρας (άτυπη μάθηση). Η διαδικασία αυτή ορίζεται πλέον με σαφήνεια μέσα από το θεσμικό πλαίσιο για την «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» που αποτελεί νόμο της Πολιτείας από το 2010 (ν.3879/2010).  

Η ειδικότητα «προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας» συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στις ειδικότητες που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και κατά συνέπεια στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Ο τίτλος αυτός αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.  

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως αποκλειστικά αρμόδιος για την πιστοποίηση επαγγελματιών της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, έχει αναθέσει την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας Δια Βιου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Είναι σημαντικό ότι η συνεργασία των δυο φορέων, σε ότι αφορά το πλαίσιο των αρχών και των κανόνων διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης, έχει κοινό σκοπό και όραμα: την πλήρη υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών εξέτασης προκειμένου η διαδικασία να εξασφαλίζει την απαραίτητη αξιοπιστία, την αδιαβλητότητα, την αντικειμενικότητα και την ίση και μη διακριτική μεταχείριση των εξεταζομένων.   

Στη βάση αυτή έχει δομηθεί η διαδικασία για την πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων στην «ιδιωτική ασφάλεια», με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση της ποιότητας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης πολιτείας και κοινωνικών εταίρων, την ενίσχυση της διαφάνειας στα επαγγελματικά προσόντα, τη διευκόλυνση στις διαδικασίες της διά βίου μάθησης.

Αυτή η διαδικασία υποστηρίζει καλύτερα τη σχέση εκπαίδευσης, κατάρτισης, πιστοποίησης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Αφήστε μια απάντηση

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης